Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Koffiehenk

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
Koffiehenk.nl: Koffie Henk gevestigd te Denekamp en geregistreerd in het handelsregister onder KvK nummer 56360010.
Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met koffiehenk.nl. De natuurlijke of rechtspersoon wordt in de administratie aangemerkt als particulier wanneer deze geen btw-nummer heeft. De natuurlijke of rechtspersoon wordt in de administratie aangemerkt als bedrijf wanneer deze wel een btw-nummer heeft.
Overeenkomst: een koopovereenkomst op afstand welke tot stand komt via elektronische weg tussen koffiehenk.nl en de afnemer.
Verbruiksbelasting: een belasting in de zin van de wet zoals, maar niet beperkt tot, accijns en koffiebelasting.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Adres: Venweg 11, 7591NR Denekamp
Telefoonnummer: +31 614118565
Email: info@koffiehenk.nl
KvK: 56360010
BTW: NL001409338B42
ABN AMRO: NL14 ABNA 0538021284

Artikel 3. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van koffiehenk.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen koffiehenk.nl en de afnemer. Alle andere (inkoop)voorwaarden opgesteld door de afnemer worden door koffiehenk.nl niet geaccepteerd.
2. Het accepteren van een aanbod of sluiting van een overeenkomst is enkel mogelijk na de acceptatie van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4. Offertes en overeenkomsten
1. Het aanbod wordt vastgelegd in een offerte. Alle offertes van koffiehenk.nl zijn vrijblijvend en gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen.
2. Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke omschrijving te geven van de producten. In geval van gebruikmaking van o.a. afbeeldingen streeft koffiehenk.nl naar het gebruik van waarheidsgetrouwe weergave. Eventuele vergissingen of fouten in het aanbod en/of inhoud van de website binden koffiehenk.nl niet.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afnemer het aanbod aanvaardt en het voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4. Indien de afnemer het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt koffiehenk.nl langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5. Koffiehenk.nl is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien er goede gronden heeft om aan te nemen dat de afnemer niet aan zijn verplichting zal voldoen. Indien er sprake is van weigering van een bestelling, wordt dit door koffiehenk.nl binnen 2 weken aan de afnemer onderbouwd kenbaar gemaakt.

Artikel 5. Prijzen
1. De vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief belastingen en exclusief administratie, handelings-en verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.
2. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke typefouten.
3. Koffiehenk.nl behoud zicht het recht om ten aller tijde prijzen te wijzigen indien noodzakelijk. De afnemer heeft het recht en is bevoegd om de overeenkomst op te zeggen tot en met de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 6. Belastingen
1. Op de producten van het aanbod zijn belastingen van toepassing, die afhankelijk van het land van bestemming naast omzetbelasting ook Verbruiksbelasting omvat.
2. Het toepasselijk btw-tarief is gebaseerd op de btw-wetgeving in Nederland.
3. De Verbruiksbelasting is gebaseerd op de verbruiksbelasting-wetgeving in Duitsland. Indien de afnemer een particulier is, brengt Koffiehenk.nl de Verbruiksbelasting in rekening bij de afnemer. Indien de afnemer een bedrijf is, dient de afnemer zelf de Verbruiksbelasting af te dragen in Duitsland.

Artikel 7. Betalingen
1. Betaling kan alleen geschieden middels de vermelde betaling methoden, tenzij anders overeengekomen.
2. De afnemer heeft de plicht om eventuele onjuistheden in de verstrekte dan wel vermelde betaalgegevens onverwijld aan koffiehenk.nl te melden.
3. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft koffiehenk.nl, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de redelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
4. Koffiehenk.nl blijft eigenaar van de door de afnemer bestelde producten en door koffiehenk.nl geleverde goederen totdat volledige betaling door de afnemer heeft plaatsgevonden.

Artikel 8. Levering
1. Koffiehenk.nl maakt voor verzending van de bestelde goederen gebruik van een derde partij, zijnde een expediteur. Hiervoor wordt door Koffiehenk.nl een vergoeding aan de afnemer gefactureerd, welke tijdens het orderproces aan de afnemer kenbaar is gemaakt.
2. Op de levering zijn de vervoersvoorwaarden van de expediteur van toepassing. Deze vervoersvoorwaarden zijn na te lezen via de volgende link : Algemene Voorwaarden DPD. 3. Kofiehenk.nl streeft naar het aanbieden van de bestelde goederen aan de expediteur binnen 3 werkdagen. Mocht aanlevering van de bestelde goederen aan de expediteur voor verzending niet mogelijk zijn binnen deze 3 werkdagen, ontvangt u hiervan bericht.
4. Wanneer blijkt dat levering van bestelde goederen langer dan 21 dagen zal gaan duren, heeft de afnemer recht op ontbinding van de overeenkomst en restitutie van eventueel reeds betaalde bedragen voor bestelde goederen.
5. Tenzij anders overeengekomen, zal levering plaatsvinden naar het door de afnemer opgegeven afleveringsadres.


Artikel 9. Retourneren
1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste veertien werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de afnemer.
2. Tijdens de zichttermijn heeft de afnemer een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
3. Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd mits ongeopend en in ongeschonden staat, en mits Koffiehenk.nl hiervan op de hoogte is gesteld. Producten die u niet in goede staat bereiken, dienen alleen na contact met Koffiehenk.nl te worden geretourneerd.
4. Tijdens de zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
5. De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Koffiehenk.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onjuist) gebruik van aangekochte producten.

Artikel 11. Overmacht
1. In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
2. Indien de contractpartij reeds enige betaling heeft verricht, zal Koffiehenk.nl het betaalde bedrag binnen 30 dagen na kennisgeving terugbetalen.
3. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Koffiehenk.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.