Algemene voorwaarden

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Koffiehenk

Adres: Venweg 11, 7591NR Denekamp

Telefoonnummer: +31 614118565

Email: info@koffiehenk.nl

KvK: 56360010

BTW: NL001409338B42

ABN AMRO: NL14 ABNA 0538021284

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van koffiehenk.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen koffiehenk.nl en de afnemer. Alle andere (inkoop)voorwaarden opgesteld door de afnemer worden door koffiehenk.nl niet geaccepteerd.
2. Het accepteren van een aanbod of sluiting van een overeenkomst is enkel mogelijk na de acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten

1. Alle offertes van koffiehenk.nl zijn vrijblijvend en gebaseerd op dat moment geldende prijzen.
2. Een overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat de afnemer het aanbod aanvaard en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3. Koffiehenk.nl streeft ernaar een zo volledig mogelijke omschrijving te geven van haar producten. In geval van gebruikmaking van o.a. afbeeldingen streeft koffiehenk.nl naar het gebruik van waarheidsgetrouwe weergave. Eventuele vergissingen of fouten in het aanbod binden koffiehenk.nl niet.
4. Indien de afnemer het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt koffiehenk.nl langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5. Koffiehenk.nl is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien er goede gronden heeft om aan te nemen dat de afnemer niet aan zijn verplichting zal voldoen. Indien er sprake is van weigering van een bestelling, wordt dit door koffiehenk.nl binnen 2 weken aan de afnemer onderbouwd kenbaar gemaakt.

Artikel 3. Prijzen

1. De vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief het Nederlandse BTW tarief en exclusief administratie, handelings-en verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.
2. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke typefouten.
3. Koffiehenk.nl behoud zicht het recht om ten aller tijde prijzen te wijzigen indien noodzakelijk. De afnemer heeft het recht en is bevoegd om de overeenkomst op te zeggen tot en met de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 Artikel 4. Betalingen

1. Betaling kan alleen geschieden middels de vermelde betaling methoden, tenzij anders overeengekomen.
2. De afnemer heeft de plicht om eventuele onjuistheden in de verstrekte dan wel vermelde betaalgegevens onverwijld aan koffiehenk.nl te melden.
3. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft koffiehenk.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4. Koffiehenk.nl blijft eigenaar van de door de afnemer bestelde producten en door koffiehenk.nl geleverde goederen totdat volledige betaling door de afnemer heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Levering

1. Koffiehenk.nl maakt voor verzending van de bestelde goederen gebruik van een derde partij. Hiervoor wordt door Koffiehenk.nl een vergoeding aan de afnemer gefactureerd, welke tijdens het orderproces aan de afnemer kenbaar is gemaakt.
2. Kofiehenk.nl streeft naar het aanbieden van de bestelde goederen aan de expediteur binnen 3 werkdagen. Mocht aanlevering van de bestelde goederen aan de expediteur voor verzending niet mogelijk zijn binnen deze 3 werkdagen, ontvangt u hiervan bericht.
3. Wanneer blijkt dat levering van bestelde goederen langer dan 21 dagen zal gaan duren, heeft de afnemer recht op ontbinding van de overeenkomst en restitutie van eventueel reeds betaalde bedragen voor bestelde goederen.
4. Tenzij anders overeengekomen, zal levering plaatsvinden naar het door de afnemer opgegeven afleveringsadres.
5. De door koffiehenk.nl verzonden goederen worden voor verzending door ons geïnspecteerd. Mochten er (bijvoorbeeld bij gemalen koffie) vacuumloze verpakkingen ontvangen worden, ligt de oorzaak hiervoor bij het transport. Koffiehenk.nl kan hiervoor geen verantwoording nemen.

Artikel 6. Retourneren

1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper.
2. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
3. Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd mits ongeopend en in ongeschonden staat, en mits Koffiehenk.nl hiervan op de hoogte is gesteld. Producten die u niet in goede staat bereiken dienen, na contact met Koffiehenk.nl te worden geretourneerd. 
4. Tijdens de zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
5. De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Ondanks grote zorgvuldigheid bij het samenstellen van de inhoud van de website is Koffiehenk.nl niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.
2. Koffiehenk.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onjuist) gebruik van aangekochte producten.

Artikel 8. Overmacht

1. In geval van overmacht is de verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
2. Indien de contractpartij reeds enige betaling heeft verricht, zal Koffiehenk.nl het betaalde bedrag binnen 30 dagen na kennisgeving terugbetalen.
3. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Koffiehenk.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Bezig met laden...


Vakantie, maar normale levertijden
Bestellingen worden regulier verstuurd. We wensen u een heerlijk koffiegenot!

Vakantie klantenservice

Vanwege vakantie is de klantenservice telefonisch niet bereikbaar! Gelieve een mail te sturen naar info@koffiehenk.nl met uw vraag. Mails worden vanaf 6 augustus beantwoord.